Udførelse af svømmende undergulv med varme

Udførelse generelt
Akklimatisering
Fugtspærre
Radonsikring
Limning
Montering af underlag af beton
Montering af underlag af
  isoleringsmateriale

Montering af underlag af eksisterende
  trækonstruktion
  Montering af plade med fræsede
  vendespor

Fræsning af vendespor
Nedlægning af varmefordelingsplader
Varmeslange
Efterbehandling
Montering af overgulv
Undergulve til tung belastning
 

Udførelse generelt

NOVOPAN KLIMAGULV med spor er velegnet til vandbaseret gulvvarmesystem udlagt som svømmende gulv på godkendt bærende isolering f.eks. polystyren (EPS). NOVOPAN anbefaler min. type 250. Se i øvrigt TRÆ 64 ”Trægulve”. Monteringsanvisningen for NOVOPAN KLIMAGULV gennemlæses grundigt før arbejdet påbegyndes. Nedlægnings-anvisningerne under ”Udførelse af undergulv med varme” skal følges og er forudsætningen for et godt resultat.

Rådfør dig med din VVS-installatør og planlæg udførelsen af gulvet i forhold til varmesystemets placering. Planlæg af- og tilgang til gulvvarmeslangen. Beregn fordeling af strøer og plader i forhold til gulvfladen. Varmesystemet skal være shuntstyret og indrettet således, at der ikke sker udtørring af pladens ene side. Derfor må vandets fremløbstemperatur ALDRIG overstige 40-45°C.

NOVOPAN KLIMAGULV spånpladerne skal håndteres, så kanter og flader ikke beskadiges. Pladerne skal opbevares tørt på et plant underlag, og skal altid være beskyttet mod fugt.
 

Akklimatisering

Pladerne skal ALTID akklimatiseres – uemballeret – ca. 1 uge inden nedlægning i det lokale, hvor de skal anvendes. Al mur- og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være ventileret og udtørret for byggefugt (maks. 65% RF).

Til top...

 

Fugtspærre

Dampspærre i konstruktionen placeres oven på polystyrenen. Denne fungerer samtidig

som glidelag. Man kan med fordel udlægge gulvpap 500 g/m² mellem spånplade og dampspærre. Plastfolier (PE), der anvendes til fugtspærre, bør have en tykkelse på min. 0,20 mm. Plastfolier skal være CE-mærkede efter DS/EN 13984 eller DS/EN 13859-1.

Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle pladesamlinger. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Som hovedregel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etageadskillelser for at forhindre fugtskader i undergulv og gulve.

OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer.

Til top...
 

Radonsikring

Traditionelt anses en svindarmeret betonplade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren monteres tæt som beskrevet ovenfor, giver den også en ekstra sikkerhed mod radontindtrængning gennem revner. Før fugtspærren udlægges, skal der tætnes ved kuldebroafbrydelsen langs fundamentet, dilatationsfuger i betonpladen og omkring rørgennemføringer. Man kan f.eks. anvende murfolie, der klæbes med butylbånd. Principper og detaljer kan findes i SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskelethuse og TRÆ 64 Trægulve - lægning.

Til top...

 

Limning

Gulvspånpladernes sideprofil gør det muligt at foretage limning med pladerne liggende vandret. Den dobbelte limstuds påfører lim to steder i en arbejdsgang. Der limes på oversiden af begge fedre som illustreret. Limen skal efter samling af pladerne være synlig. Der skal anvendes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter. Overskydende lim aftørres på fladen.

 

 

Ved limning i anvendelsesklasse 1 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-lim.
Ved limning i anvendelsesklasse 2 anbefales en fugtbestandig D3 PVAc-lim.
Påfør så meget lim, at den er synlig i samlingerne – overskydende lim tørres af.

Limleverandørens anvisning følges nøje, specielt med hensyn til rummets og materialernes temperatur. De limede gulvspånplader skal hærde ca. et døgn. I denne periode må gulvet ikke belastes eller trafikeres.

Til top...

 

Montering på underlag af beton

Til afretning af betongulve anbefales cementbaserede udjævningsmasser. Det anbefales at udlægge et trindæmpende mellemlag. Underlaget skal være plant med en maks. tolerance på ± 2 mm målt med et retholt over 2 m. Plastfolier (PE), der anvendes til fugtspærre, skal have en tykkelse på min. 0,20 mm. Plastfolier skal være CE-mærkede efter DS/EN 13984 eller DS/EN 13859-1. Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle pladesamlinger. Som hoved regel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etage-adskillelser for at forhindre fugtskader i undergulv og gulve.Pladerne nedlægges i forbandt, min. 300 mm forskydning.

 

Til top...

 

Montering på underlag af isoleringsmateriale

Underlaget skal være plant med en maks. tolerance på ± 2 mm målt med et retholt over 2 m. Underlag af EPS-isolering anbefales trykstyrke 250, og der skal altid være en 0,20 mm PE folie imellem spånplade og isolering, dels som fugtspærre og yderligere for at forhindre knirkelyde. Ved underlag af mineraluld skal fugtspærren som oftest placeres under isoleringen. Vær i øvrigt opmærksom på korrekt dimensionering af isolerings-materialets bæreevne. I øvrigt henvises til leverandørerne af isoleringsmaterialet. Pladerne nedlægges i forbandt, min. 300 mm forskydning.

 

Til top...

 

Montering på underlag af eksisterende trækonstruktion

Inden arbejdet påbegyndes, vurderes det eksisterende undergulv. Gulvbrædder bør stadig være stabile og sømmet fast til underlaget. I nogle tilfælde skal der eftersømmes for at trække de gamle brædder ned på plads og eliminere evt. knirk fra det eksisterende undergulv. Ved renovering af eksisterende gulv udjævnes underlaget bedst ved afhøvling, alternativt kan anvendes udjævningsmasser egnet til træ. Hvis der anvendes udjævningsmasser, skal man være opmærksom på den tilførte fugt. Underlaget skal være plant med en maks. tolerance på ± 2 mm målt med et retholt over 2 m.  

Er underlaget af organisk materiale, må der som regel ikke lægges fugtspærre. I sådanne tilfælde kan der være risiko for svamp og råd. Gulvspånpladerne lægges på et lag af trinlyddæmpende materiale. Pladerne nedlægges i forbandt, min. 300 mm forskydning.

Til top...

 

Montering af plade med fræsede vendespor

Ved anvendelse af NOVOPAN KLIMAGULV’s fræsede vendeplader kan det være nødvendigt at udføre stump samling i hver pladerække (hvor feder/not er savet bort). Samlingen skal altid foregå over strø. Pladeenderne limes og fastgøres til strø med 2x4 skruer.    

Øvrige pladesamlinger limes og fastgøres som tidligere beskrevet. Sporet rengøres omhyggeligt. Har man valgt forfræsede vendeplader, vil der i hver pladerække forekomme en stump samling (knasfuge). Dvs. man tilskærer vendepladen og næstsidste plade, hvorved fer/not forbindelsen skæres væk. For at opnå tilfredsstillende styrke i pladesamlingen, anbefales det at ifræse 2 stk. fladdyvler. Fladdyvler og pladekanter påføres rigelig lim og samles herefter.

Til top...

 

Fræsning af vendespor

Vendesporene udføres med håndoverfræser, f.eks. en overfræser forsynet med land, penolskrue og 18 eller 19 mm bor (evt. profilbor). Til fast-

holdelse af overfræser bores

et hul Ø 6 mm, min. 250 mm

fra væg og midt imellem 2

varmespor. Fræsedybde

18,2 mm. 

     

Vendespor fræses i hver 2. række. Sporet rengøres/støvsuges omhyggeligt.

Til top...

 

Nedlægning af varmefordelingsplader

Gulvplader og spor støvsuges grundigt. Varmefordelings-plader udlægges og fastgøres

i den ene side med 2 papsøm pr. varmefordelingsplade. Indbyrdes længdeafstand mellem pladerne: min. 10 mm. Afstand fra plade til vende-sporets begyndelse:

min. 20 mm. Forbrug af varmefordelingsplader er 3,7-4,2stk pr. m2.
   
       
   

Til top...

Varmeslange

Arbejdet skal udføres af autoriseret VVS-installatør. Rørdimension: 16 mm.
Der skal anvendes rørtype med iltspærre. NOVOPAN anbefaler fabrikater med indvendig iltspærre pga. evt. lydafgivelse. Valg af varmefordelingsplade skal afstemmes med rørdimensionen.

Til top...

Efterbehandling

Går der længere tid, inden gulvbelægningen monteres, BØR gulvet afdækkes med plastfolie for at beskytte overfladen mod hurtig udtørring/opfugtning.

Til top...

 

Montering af overgulv

Efter montering af varmefordelingsplader og varmeslange udlægges gulvpap, 500 g /m², over hele gulvfladen, hvorefter overgulvet monteres:
 

A. Lamelparket – min. 12 mm
Lamelparketgulvet udlægges oven på spånpladegulvet, parallelt eller vinkelret med varmeslange.
 

B. Gulv tæppe, laminatgulv, vinyl eller anden gulvbelægning
Tynde gulvbelægninger og banevarer udlægges på et underlag af 12 eller 16 mm SPAANDEX VÆG/GULV spånplade med feder og not. Pladerne udlægges i forbandt parallelt med varmeslange. Pladerne udlægges, så samlingerne er forskudt for undergulvet – min. 200 mm, limes i alle samlinger og planslibes efter behov. Gulvkonstruktionen skal være i balance, før evt. gulvbelægning limes til spånpladen. Dvs. at fugten i spånpladen ikke må overstige 8%.
 

ALTERNATIV: Ved pladsmangel kan udlægges 10 mm spånplade som mellemlag. Spånpladen fastgøres til undergulvet med skruer 4,0 x 30 mm i kvadratnet på ca. 200 x 200 mm. Kan ikke anbefales til fuldklæbede belægninger.
 

OBS! Tyndere gulvbelægninger giver risiko for markering af samlinger og skruehuller. Skruehuller må aldrig spartles.
 

C. Fuldklæbede parketstave
Min.16 mm SPAANDEX VÆG/GULV spånplade med feder og not udlægges som mellemlag. Spånpladen fastgøres til undergulvet i kvadratnet på ca. 200 x 200 mm. Fastgøres med skruer 4,0 x 35 mm eller 4 x 40 mm ved anvendelse af 22 mm spånplade. Vær særlig opmærksom på, at fuldklæbede massive overgulve kræver fuldstændig jævn varmefordeling, og en maks. overfladetemperatur på 27°C. Følg i øvrigt producentens anvisning, samt fremgangsmåden i træ 64 ”Trægulve”, afsnit gulvvarme.
 

D. Keramiske gulvbelægninger
Mellemlag bestående af 12,5 mm gulvgips/fibergips eller 12 mm godkendt krydsfiner fæstnes til undergulvet i kvadratnet på ca. 200 x 200 mm med 4,0 x 30 mm skruer eller de af gipsproducenten anbefalede.
 

Konstruktionen skal generelt udføres efter anbefalet branchestandard. NOVOPAN KLIMAGULV EN 312 P6 kan ikke anvendes i vådrum.
 

Kontakt NOVOPAN ved vådrumskonstruktioner.

Til top...

 

Undergulve til tung belastning

Ved tungere belastning i f.eks. børnehaver, plejehjem, kontorer o. lign. anvendes SPAANDEX K-GULV 22 mm som mellemlag for færdig gulvbelægning og som underlag for den færdige gulvbelægning.

Til top...

 UDFØRELSE...


Generelt
På strøer
➜ Svømmende