Projektering af undergulv med varme

Anvendelse
Godkendelse og anvendelsesklasse
Brand
Isolering og fugtspærre
Radonsikring
Udvidelsesfuger
  Transport og lagring
Akklimatisering
Nedlægning
Varmefordelingsplader
Gulvbelægningstyper
 

Anvendelse

NOVOPAN KLIMAGULV EN 312 P6 er klassificeret til anvendelse som undergulv i tørre og permanent opvarmede rum, som f.eks.almindelig beboelse. Gulvpladerne er 22 mm tykke og forsynet med fræsede spor til nedlægning af alu-varmefordelingsplader og varmeslange, som sikrer en enkel, hurtig og præcis montering af varmesystemet. Sporene har en dimension på 19 mm bredde og 18,2 mm dybde.

Rådfør dig med din VVS-installatør og planlæg udførelsen af gulvet i forhold til varmesystemets placering. Planlæg af- og tilgang til gulvvarmeslangen. Beregn fordeling af strøer og plader i forhold til gulvfladen. Varmesystemet skal være shuntstyret og indrettet således, at der ikke sker udtørring af pladens ene side. Derfor må vandets fremløbstemperatur ALDRIG overstige 40-45°C.

NOVOPAN KLIMAGULV kan anvendes som varmebærende undergulv i almindelige gulvkonstruktioner som…

 

Bærende undergulv

Gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker.
 

Bærende undergulv med flyverstød

Gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker, men hvor det er tilladt at udføre endesamlinger imellem strøer/bjælker (kun lokaler med en maks. belastning på

300 kg/m² som f.eks. almindelige beboelsesrum). Endesamlingerne skal forskydes mindst 300 mm.

Til top...
 

Understøtninger

Det anbefales at benytte laminerede strøer (Kerto), da disse altid er rette og med korrekt fugtindhold. Strøer/bjælker skal være dimensioneret og understøttet korrekt, udlagt med en afstand på maks. 600 mm cc eller udlagt efter belastningsklasse.

Alle pladekanter understøttes med en maks. afstand til væg på 40 mm. Der skal monteres ekstra strøer til understøtning, hvor der er vendespor til varmeslange. Ekstra understøtningsstrøer placeres 200 mm fra væg.
 

Til understøtning af pladekanterne langs vægge, udlægges strøer langs alle vægge med en maks.-afstand fra vægge på 40 mm. Som alternativ kan der imellem hver strøafstand ilægges en 700 mm lang ekstrastrø (vinkelret ud fra væg), således at den valgte strøafstand halveres. Øvrige strøer fordeles med en centerafstand på maks. 600 mm. Opklodsning fastgøres til strøer med stiksøm.
 

Boligbelastning EN 1991-1-1
(bolig, kontor og let erhverv Q=2kN)

Kerto strøer

Savskårne strøer
kvalitet svarende til C 18

Strødimension
H x B mm

39 x 40

63 x 40

45 x 45

70 x 45

38 x 73

95 x 45

Opklodsningsafstand
i mm

550

890

600

930

550

1260

Ved andre strødimensioner og belastningsklasser end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE. Se www.traeinfo.dk. Ved strøender reduceres opklodsningsafstanden med

mindst 10%.


Fugtindhold i strøer – maks. 8% ± 2%
Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt
Husk korrekt placering af evt. dampspærre.

Se mere om projektering bærende undergulv med varme her.


 

Svømmende undergulv

Gulvspånpladerne er ikke fastgjort og kan bevæge sig uafhængigt af det bærende underlag. Gulvpladerne lægges direkte på et egnet isoleringsmateriale.

Se mere om projektering svømmende undergulv med varme her.

Til top...
 

Godkendelser og anvendelsesklasse

NOVOPAN KLIMAGULV EN 312 P6 er CE-mærket og godkendt af Dancert.
Gulvet er desuden funktionstestet af Dansk Teknologisk Institut iht. N1195:1997 / EN 12871:2000. For at opnå optimal anvendelse af NOVOPAN KLIMAGULV EN 312 P6, er det vigtigt at forholde sig til nedenstående punkter under projekteringen.

 

Anvendelsesklasse 1

NOVOPAN KLIMAGULV er godkendt til anvendelse i rum, der opfylder kravene til anvendelsesklasse 1. EN 312 P6 er således klassificeringen for gulvplader til brug i permanent opvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i nogle få uger – dvs. almindelig beboelse.

 

Spånpladerne er mærket:

CE 1073-CPD-803 NOVOPAN årstal EN 13986 – EN 312 P6-E1-FLOORING-DFL-s1 –
22 mm/densitet>640 kg/m³ – Produktionsdato – Denne side op

Til top...

 

Brand

Brandklassificering for 22 mm NOVOPAN KLIMAGULV er Dfl-s1, (Ny europæisk klasse) eller (gammel dansk) Klasse G.

   

Til top...

 

Isolering og fugtspærre

For at sikre den rette placering af isoleringsmaterialer og fugtspærre, f.eks. ved rør- og andre gennemføringer, henvises til anvisninger fra leverandøren af isoleringsmaterialerne. Plastfolier (PE), der anvendes til fugtspærre, skal have en tykkelse på min. 0,2 mm. Plastfolier skal være CE-mærkede efter DS/EN 13984 eller DS/EN 13859-1. Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle pladesamlinger. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Se SBi-anvisning 224. Som hovedregel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etageadskillelser for at forhindre fugtskader i strøer og gulve.

OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer.

Til top...

 

Radonsikring

Traditionelt anses en svindarmeret betonplade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren monteres tæt som beskrevet ovenfor, giver den også en ekstra sikkerhed mod radontindtrængning gennem revner. Før fugtspærren udlægges, skal der tætnes ved kuldebroafbrydelsen langs fundamentet, dilatationsfuger i betonpladen og omkring rørgennemføringer. Man kan f.eks. anvende murfolie, der klæbes med butylbånd. Principper og detaljer kan findes i SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 58 Træskelethuse og TRÆ 64 Trægulve - lægning. 

Til top...
 

Udvidelsesfuger

Ved udlægning af gulvflader over 15 m udføres udvidelsesfuger, der min. skal være 15 mm. For at give plads til eventuel udvidelse af pladerne ved fugtpåvirkning, skal der være en afstand på 1 mm pr. løbende meter gulv, dog mindst 12 mm fra alle vægge, søjler og rørgennemføringer.

Til top...

 

Transport og lagring

Pladerne skal håndteres så kanter og flader ikke beskadiges og skal opbevares tørt på et plant underlag. Gulvspånpladerne skal altid være beskyttet mod fugt.

Til top...

 

Akklimatisering

Pladerne skal ALTID akklimatiseres – uemballeret – ca. 1 uge inden nedlægning i det lokale, hvor de skal anvendes. Al mur- og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være udtørret for byggefugt (maks. 65% RF), opvarmet til min. 18°C og ventileret.

Til top...

 

Nedlægning

NOVOPAN KLIMAGULV nedlægges i forbandt med min. 300 mm forskydning. Ved strøkonstruktioner nedlægges gulvspånpladerne på tværs af de oprettede bjælker/strøer. Pladerne nedlægges med en afstand til væg og evt. rørgennemføring på 12 mm.

Pladerne limes med D3 PVAc-lim i dobbeltprofilen. Limen skal være synlig efter samling og aftørres omhyggeligt på flade og i BUNDEN AF SPORET. Der skal anvendes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter. Ved limning i anvendelsesklasse 1 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-lim.

Ved strøkonstruktioner fastgøres pladerne til strøer/bjælker og langs alle understøttede pladekanter med selvskærende skruer med delgevind. Pladerne skrues med maks. 150 mm afstand langs alle understøttede pladekanter og med maks. 300 mm afstand langs alle mellemunderstøtninger. Pladerne fastgøres til tværgående strøer med 4 skruer på hver understøtning. Til fastgørelse anbefales følgende:

Spånpladeskruer med delgevind 4,5 x 60 mm
NKT-Fasteners Spun+ skruer med delgevind 4,5 x 60 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Plata-flex 4,2 x 55 mm, CE-mærket

Til top...

 

Varmefordelingsplader

Alle varmefordelingsplader fra Novopan er sømfri. Stående montage - pladen slippes, og den falder let og uhindret på plads. Et let tryk med foden fikserer varmefordelingspladen i gulvspånpladens spor, uden traditionel brug af søm til fastgørelse. Sømfri fiksering mindsker risikoen for evt. spændinger og buler i alu-pladerne. Monteringen foregår let og ergonomisk korrekt, uden uhensigtsmæssige, belastende arbejdsstillinger. Indbyrdes min. 10 mm længdeafstand mellem pladerne og min. 20 mm afstand fra plade til vendesporets begyndelse. Forbrug af varmefordelingsplader er 3,7 stk. pr. m2, 22 mm. 2,5 stk. pr. m2, 25 mm.

• Planlæg tomrør Ø 25 mm mellem 1. og 2. strø for til- eller afgang til varmeslanger
Husk isolering af tomrør
Varmeslange skal være Ø 16 mm med indvendig iltspærre
Valg af varmefordelingsplade afstemmes med valgt rørdimension.
Alle varmesystemer skal være shuntstyret, således at gulvets overfladetemperatur

  ikke overstiger 27 °C
Shuntstyringen gælder også i byggeperioden, og ved evt. udtørring af byggefugt
Gulvvarmen tilsluttes og skal være i drift 1-2 uger før montering af færdigt gulv
 

Til top...

Gulvbelægning

Som belægning oven på NOVOPAN KLIMAGULV kan f.eks. anvendes:
Lamelparket – min. 12 mm.
Gulvtæppe, laminatgulv, vinyl eller anden gulvbelægning – på et underlag af spånplade.
Fuldklæbede parketstave – på et underlag af min. 16 mm spånplade.
Keramisk gulvbelægning – på et underlag af 12,5 mm gulvgips/fibergips, alternativt

  12 mm godkendt krydsfiner (ikke vådrum).

Henvisninger: Se mere i brochuren NOVOPAN KLIMAGULV

Til top...PROJEKTERING...


Generelt
På strøer
Svømmende