Udførelse af bærende undergulv på strøer med varme

Udførelse generelt
Akklimatisering
Fugtspærre
Radonsikring
Opklodsning af understøtninger
Nedlægning
Limning
Fastgørelse
Udvidelsesfuge
  Montering
Montering af plade med fræsede vendespor
Fræsning af vendespor
Nedlægning af varmefordelingsplader
Varmeslange
Efterbehandling
Montering af overgulv
Undergulve til tung belastning
 

Udførelse generelt

NOVOPAN KLIMAGULV har en tykkelse på 22 mm og kan anvendes som undergulv i en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker. Ved almindelig beboelse er KLIMAGULV også godkendt til udførelse af endesamlinger mellem strøer/bjælker (flyverstød).

Rådfør dig med din VVS-installatør og planlæg udførelsen af gulvet i forhold til varmesystemets placering. Planlæg af- og tilgang til gulvvarmeslangen. Beregn fordeling af strøer og plader i forhold til gulvfladen. Varmesystemet skal være shuntstyret og indrettet således, at der ikke sker udtørring af pladens ene side. Derfor må vandets fremløbstemperatur ALDRIG overstige 40-45°C.

Monteringsanvisningen for NOVOPAN KLIMAGULV gennemlæses grundigt før arbejdet påbegyndes. NOVOPAN KLIMAGULV spånpladerne skal håndteres, så kanter og flader ikke beskadiges. Pladerne skal opbevares tørt på et plant underlag, og skal altid være beskyttet mod fugt.
 

Akklimatisering

Pladerne skal ALTID akklimatiseres – uemballeret – ca. 1 uge inden nedlægning i det lokale, hvor de skal anvendes. Al mur- og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være udtørret for byggefugt (maks. 65% RF), opvarmet til min. 18°C og ventileret.

Til top...

 

Fugtspærre

Der skal normalt udlægges fugtspærre, hvis strøerne lægges på et betondæk. Plastfolier (PE), der anvendes til fugtspærre, skal have en tykkelse på min. 0,20 mm. Plastfolier skal være CE-mærkede efter DS/EN 13984 eller DS/EN 13859-1.    


Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle pladesamlinger. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Som hovedregel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etageadskillelser for at forhindre fugtskader i strøer og gulve.

OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer.

Til top...

 

Radonsikring

Traditionelt anses en svindarmeret betonplade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren monteres tæt som beskrevet ovenfor, giver den også en ekstra sikkerhed mod radontindtrængning gennem revner. Før fugtspærren udlægges, skal der tætnes ved kuldebroafbrydelsen langs fundamentet, dilatationsfuger i betonpladen og omkring rørgennemføringer. Man kan f.eks. anvende murfolie, der klæbes med butylbånd. Principper og detaljer kan findes i SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskelethuse og TRÆ 64 Trægulve - lægning.

Til top...

 

Opklodsning af understøtninger

Det anbefales at benytte laminerede strøer (Kerto), da disse altid er rette og med korrekt fugtindhold. Strøer/bjælker skal være dimensioneret og understøttet korrekt. Strøerne udlægges med en afstand på maks. 600 mm cc eller udlagt efter belastningsklasse, jf. skema under ”Projektering bærende undergulv med varme udlagt på strøer”.

 

Boligbelastning EN 1991-1-1
(bolig, kontor og let erhverv Q=2kN)

Kerto strøer

Savskårne strøer
kvalitet svarende til C 18

Strødimension
H x B mm

39 x 40

63 x 40

45 x 45

70 x 45

38 x 73

95 x 45

Opklodsningsafstand
i mm

550

890

600

930

550

1260

Ved andre strødimensioner og belastningsklasser end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE. Se www.traeinfo.dk. Ved strøender reduceres opklodsningsafstanden med

mindst 10%.


Fugtindhold i strøer – maks. 8% ± 2%
Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt
Husk korrekt placering af evt. dampspærre.

 Se også strøafstande under ”Projektering bærende undergulv på strøer”.
 

Nedlægning

 

Bærende undergulv
NOVOPAN KLIMAGULV nedlægges i forbandt på tværs af de oprettede strøer/bjælker med retsiden opad (dvs. den mærkede side), og med endestødene samlet på midten af strøer/bjælker. Pladerne bør dække mindst to strø-/bjælkeafstande. Pladernes frie kanter mod vægge og åbninger skal være understøttet. Nedlægningsanvisningerne under ”Udførelse af undergulv med varme” skal følges og er forudsætningen for et godt resultat – vær især opmærksom på at strøafstanden IKKE må overstige 600 mm (mindre afstand ved større belastning).

Flyverstød

NOVOPAN KLIMAGULV spånpladernes dobbeltprofil er godkendt til nedlægning af undergulve med flyverstød, dvs. endesamlinger mellem de bærende strøer/bjælker. Godkendelsen gælder KUN nedlægning af undergulv med flyverstød i almindelig beboelse for anvendelsesklasse 1. Udførelsen af flyverstød skal ske efter nedenstående særlige retningslinjer:


Anvendelse i lokaler med en maks. belastning på 300 kg/m², dvs. almindelig

  beboelse
Den stemplede side vendes opad (gælder altid)
Endesamlingerne forskydes mindst 300 mm
Samlingsmetoden er IKKE godkendt i Tyskland

Til top...

 

Limning generelt

Gulvspånpladernes sideprofil gør det muligt at foretage limning med pladerne liggende vandret. Den dobbelte limstuds påfører lim to steder i en arbejdsgang. Der limes på oversiden af begge fedre som illustreret. Limen skal efter samling af pladerne være synlig. Der skal anvendes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter. Overskydende lim aftørres på fladen og i bunden af sporet til varmeslangen.  

Ved limning i anvendelsesklasse 1 og 2 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-lim.

Limleverandørens anvisning følges nøje, specielt med hensyn til rummets og materialernes temperatur. De limede gulvspånplader skal hærde ca. et døgn. I denne periode må gulvet ikke belastes eller trafikeres.

Til top...

 

Fastgørelse generelt

Gulvspånpladerne fastgøres til strøer/bjælker med selvskærende skruer med delgevind. Pladerne skrues med maks. 150 mm afstand langs alle understøttede pladekanter og med max. 300 mm afstand langs alle mellemunderstøtninger. Skruer undersænkes 1-2 mm, og hullerne må IKKE spartles, da det senere kan give ujævnheder i gulvoverfladen. Til fastgørelse af 22 mm gulvspånplader anbefales følgende:

Spånpladeskruer med delgevind 4,5 x 60 mm
NKT-Fasteners Spun+ skruer med delgevind 4,5 x 60 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Plata-flex 4,2 x 55 mm, CE-mærket

Til top...

 

Udvidelsesfuge

 

For at give plads til eventuel udvidelse af pladerne ved fugtpåvirkning, skal der være en afstand på 1 mm pr. løbende meter gulv, dog mindst 12 mm fra alle vægge, søjler og rørgennemføringer. Ved udlægning af gulvflader over 15 m udføres udvidelses-fuger, der min. skal være 15 mm. Udvidelsesfugen kan udføres på flere måder f.eks. med aluminiumsprofiler fra MIGUA eller tilsvarende.

Til top...

 

Montering

Til understøtning af pladekanterne langs vægge, udlægges strøer langs alle vægge med en maks.- afstand fra vægge på 50 mm. Som alternativ kan der imellem hver strøafstand ilægges 700 mm lang ekstrastrø (vinkelret ud fra væggen), således den valgte strøafstand halveres.

Der skal monteres ekstra strøer til understøtning, hvor der er vendespor til varmeslange. Ekstra under-støtningsstrøer placeres 200 mm fra væg.
 
Øvrige strøer fordeles med en centerafstand på maks. 600 mm. Opklodsning fastgøres til strøer med stiksøm. Der skal normalt udlægges fugtspærre, hvis strøerne lægges på et betondæk.
 

Montering af gulvspånplader

Gulvspånpladerne nedlægges i forbandt på tværs af de oprettede bjælker/strøer. Pladerne nedlægges med en afstand til væg og evt. rørgennemføring på 12 mm. Pladerne limes med D3 PVAc-lim i dobbeltprofilen.

   

Pladerne fastgøres til strøer/bjælker og langs alle understøttede pladekanter med skruer. Skrueafstand langside 300 mm.
Pladerne fastgøres til tværgående strøer med 4 skruer. Gulvet kan udføres med flyverstød ved almindelig boligbelastning.

   
       
   

Til top...

 

Montering af plade med fræsede vendespor

Ved anvendelse af NOVOPAN KLIMAGULV’s fræsede vendeplader kan det være nødvendigt at udføre stump samling i hver pladerække (hvor feder/not er savet bort).Samlingen skal altid foregå over strø. Pladeenderne limes og fastgøres til strø med 2x4 skruer.    

Øvrige pladesamlinger limes og fastgøres som tidligere beskrevet. Sporet rengøres omhyggeligt. Har man valgt forfræsede vendeplader, vil der i hver pladerække forekomme en stump samling (knasfuge). Dvs. man tilskærer vendepladen og næstsidste plade, hvorved fer/not forbindelsen skæres væk. For at opnå tilfredsstillende styrke i pladesamlingen, anbefales det at ifræse 2 stk. fladdyvler. Fladdyvler og pladekanter påføres rigelig lim og samles herefter.

Til top...

 

Fræsning af vendespor

Vendesporene udføres med håndoverfræser, f.eks. en overfræser forsynet med land, penolskrue og 18 eller 19 mm bor (evt. profilbor). Til fast-holdelse af overfræser bores et hul Ø 6 mm, min. 250 mm fra væg og midt imellem 2 varmespor. Fræsedybde 18,2 mm.       

 Vendespor fræses i hver 2. række. Sporet rengøres og støvsuges omhyggeligt.

Til top...

 

Nedlægning af varmefordelingsplader

Gulvplader og spor støvsuges grundigt. Varmefordelingsplader udlægges og fastgøres i den ene side med 2 papsøm pr. varmefordelingsplade.
Indbyrdes længdeafstand mellem pladerne: min. 10 mm. Afstand fra plade til vendesporets begyndelse: min. 20 mm.
   
       
   

Til top...

 

Varmeslange

Arbejdet skal udføres af autoriseret VVS-installatør. Rørdimension: 16 mm.
Der skal anvendes rørtype med iltspærre. NOVOPAN anbefaler fabrikater med indvendig iltspærre pga. evt. lydafgivelse. Valg af varmefordelingsplade skal afstemmes med rørdimensionen.

Til top...

 

Efterbehandling

Går der længere tid, inden gulvbelægningen monteres, BØR gulvet afdækkes med plastfolie for at beskytte overfladen mod hurtig udtørring/opfugtning.

Til top...

 

Montering af overgulv

Efter montering af varmefordelingsplader og varmeslange udlægges gulvpap, 500 g /m², over hele gulvfladen, hvorefter overgulvet monteres:      
A. Lamelparket – min. 12 mm
Lamelparketgulvet udlægges svømmende oven på spånpladegulvet, parallelt med
varmeslange, dvs. på tværs af de bærende strøer.

B. Gulv tæppe, laminatgulv, vinyl eller anden gulvbelægning
Tynde gulvbelægninger og banevarer udlægges på et underlag af 12 eller 16 mm SPAANDEX VÆG/GULV spånplade med feder og not – udlagt som svømmende gulv. Pladerne udlægges i forbandt parallelt med varmeslange. Pladerne udlægges, så samlingerne er forskudt for undergulvet – min. 200 mm, limes i alle samlinger og planslibes efter behov. Gulvkonstruktionen skal være i balance, før evt. gulvbelægning limes til spånpladen. Dvs. at fugten i spånpladen ikke må overstige 8%.

ALTERNATIV: Ved pladsmangel kan udlægges 10 mm spånplade som mellemlag.
Spånpladen fastgøres til undergulvet i kvadratnet på ca. 200 x 200 mm. Fastgøres med skruer 4,0 x 30 mm. Kan ikke anbefales til fuldklæbede belægninger.

OBS! Tyndere gulvbelægninger giver risiko for markering af samlinger og skruehuller. Skruehuller må aldrig spartles.

C. Fuldklæbede parketstave
Min.16 mm SPAANDEX VÆG/GULV spånplade med feder og not udlægges som mellemlag. Spånpladen fastgøres til undergulvet i kvadratnet på ca. 200 x 200 mm. Fastgøres med skruer 4,0 x 40 mm eller 4 x 45 mm ved anvendelse af 22 mm spånplade. Vær særlig opmærksom på, at fuldklæbede massive overgulve kræver fuldstændig jævn varmefordeling, og en maks. overfladetemperatur på 27°C. Følg i øvrigt producentens anvisning, samt fremgangsmåden i TRÆ 64 ”Trægulve”, afsnit gulvvarme.

D. Keramiske gulvbelægninger
Undergulv udlægges på strøer med en centerafstand på maks. 300 mm. Mellemlag bestående af 12,5 mm gulvgips/fibergips eller 12 mm godkendt krydsfiner fæstnes til undergulvet i kvadratnet på ca. 200 x 200 mm med skruer 4,0 x 30 mm eller de af gipsproducenten anbefalede. Konstruktionen skal generelt udføres efter anbefalet branchestandard. NOVOPAN KLIMAGULV EN 312 P6 kan ikke umiddelbart anvendes i vådrum.

Ved vådrumskonstruktioner – se NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM

Til top...

 

Undergulve til tung belastning

Ved tungere belastning i f.eks. børnehaver, plejehjem, kontorer o. lign. skal den underliggende strøkonstruktion udføres iht. nedlægningsanvisningen for SPAANDEX K-GULV EN 312 P6. Ved denne konstruktion anvendes SPAANDEX K-GULV 22 mm endvidere som mellemlag for færdig gulvbelægning, udlagt som svømmende gulv, og som underlag for den færdige gulvbelægning.

Til top...UDFØRELSE...


Generelt
➜ På strøer
Svømmende