Projektering af bærende undergulv på strøer
med varme

Anvendelse
Understøtninger

Funktionstest og godkendelse

Transport og lagring

  Isolering og fugtspærre
Udvidelsesfuger
Varmefordelingsplader
Gulvbelægningstyper
 

Anvendelse

NOVOPAN KLIMAGULV EN 312 P6 er klassificeret til anvendelse som undergulv på træbjælkelag eller betondæk i permanent opvarmede rum, med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i nogle få uger – dvs. almindelig beboelse (anvendelsesklasse 1). Gulvpladerne er 22 mm tykke og forsynet med fræsede spor til nedlægning af alu-varmefordelingsplader og varmeslange, som sikrer en enkel, hurtig og præcis montering af varmesystemet. Sporerne har en dimension på 19 mm bredde og 18,2 mm dybde.

Rådfør dig med din VVS-installatør og planlæg udførelsen af gulvet i forhold til varmesystemets placering. Planlæg af- og tilgang til gulvvarmeslangen. Beregn fordeling af strøer og plader i forhold til gulvfladen. Varmesystemet skal være shuntstyret og indrettet således, at der ikke sker udtørring af pladens ene side. Derfor må vandets fremløbs-temperatur ALDRIG overstige 40-45°C.

NOVOPAN KLIMAGULV kan anvendes som varmebærende undergulv i almindelige gulvkonstruktioner som…


Bærende undergulv

Gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker.

 

Bærende undergulv med flyverstød

Gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte strøer/bjælker, men hvor det er tilladt at udføre endesamlinger imellem strøer/bjælker (kun almindelige beboelsesrum). 

Til top...


Understøtninger

Det anbefales at benytte laminerede strøer (Kerto) da disse altid er rette og med korrekt fugtindhold. Strøer/bjælker skal være dimensioneret og understøttet korrekt, udlagt med en afstand på maks. 600 mm c/c eller udlagt efter belastningsklasse.

Alle pladekanter understøttes med en maks. afstand til væg på 40 mm. Der skal monteres ekstra strøer til understøtning, hvor der er vendespor til varmeslange. Ekstra understøtningsstrøer placeres 200 mm fra væg.
 

Til understøtning af pladekanterne langs vægge, udlægges strøer langs alle vægge med en maks.-afstand fra vægge på 40 mm. Som alternativ kan der imellem hver strøafstand ilægges 700 mm lang ekstrastrø (vinkelret ud fra væg), således den valgte strøafstand halveres.

Øvrige strøer fordeles med en centerafstand på maks. 600 mm.
Opklodsning fastgøres til strøer med stiksøm.
 

Boligbelastning EN 1991-1-1
(bolig, kontor og let erhverv Q=2kN)

Kerto strøer

Savskårne strøer
kvalitet svarende til C 18

Strødimension
H x B mm

39 x 40

63 x 40

45 x 45

70 x 45

38 x 73

95 x 45

Opklodsningsafstand
i mm

550

890

600

930

550

1260

Ved andre strødimensioner og belastningsklasser end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE. Se www.traeinfo.dk. Ved strøender reduceres opklodsningsafstanden med

mindst 10%.


Fugtindhold i strøer – maks. 8% ± 2%
Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt
Husk korrekt placering af evt. dampspærre.

Undergulv til tung belastning
Ved tungere belastning i f.eks. børnehaver, plejehjem, kontorer o.lign. skal den underliggende strøkonstruktion udføres iht. nedlægningsanvisningen for SPAANDEX K-GULV EN312 P6. Ved denne konstruktion anvendes 22 mm SPAANDEX K-GULV endvidere som mellemlag for færdig gulvbelægning, udlagt som svømmende gulv, og som underlag for den færdige gulvbelægning. 

Til top...

  

Funktionstest og godkendelse

NOVOPAN KLIMAGULV EN312-6 er CE-mærket og godkendt af Dancert. Gulvet er desuden funktionstestet af Dansk Teknologisk Institut iht. EN1195:1997 / EN 12871:2000

Til top...

 

Transport og lagring

Pladerne skal håndteres således, at kanter og flader ikke beskadiges, og skal desuden lagres tørt på et plant underlag. Gulvspånpladen skal altid være beskyttet mod fugt. Al mur- og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være udtørret for byggefugt, OPVARMET og VENTILERET.

Til top...

 

Isolering og fugtspærre

For at sikre den rette placering af isoleringsmaterialer og fugtspærre, f.eks. ved rør- og andre gennemføringer, henvises til anvisninger fra leverandøren af isolerings-materialerne.

Der skal normalt udlægges fugtspærre, hvis strøerne lægges på et betondæk. Plastfolier (PE), der anvendes til fugtspærre, skal have en tykkelse på min. 0,20 mm. Plastfolier skal være CE-mærkede efter DS/EN 13984 eller DS/EN 13859-1. Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle pladesamlinger. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Se SBi-anvisning 224. Som hovedregel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etageadskillelser for at forhindre fugtskader i strøer og gulve.

OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer.

Til top...


Udvidelsesfuger

Ved udlægning af gulvflader over 15 m udføres udvidelsesfuger, der min. skal være 15 mm. For at give plads til eventuel udvidelse af pladerne ved fugtpåvirkning, skal der være en afstand på 1 mm pr. løbende meter gulv, dog mindst 12 mm fra alle vægge, søjler og rørgennemføringer.

Til top...

 

Varmefordelingsplader

Varmefordelingsplader udlægges og fastgøres i den ene side med 2 papsøm pr. varmefordelingsplade. Indbyrdes længdeafstand mellem pladerne – min. 10 mm.
Afstand fra plade til vendesporets begyndelse – min. 20 mm. Forbrug af varmefordelingsplader er 3,7-4,2 stk pr. m2.

Nedlæg tomrør Ø 25 mm mellem 1. og 2. strø for til- eller afgang til varmeslanger
Husk isolering af tomrør
Varmeslange skal være Ø 16 mm med indvendig iltspærre
Valg af varmefordelingsplade afstemmes med valgt rørdimension.
Alle varmesystemer skal være shuntstyret, således at gulvets overfladetemperatur

  ikke overstiger 27 °C
Shuntstyringen gælder også i byggeperioden, og ved evt. udtørring af byggefugt
Gulvvarmen tilsluttes og skal være i drift 1-2 uger før montering af færdigt gulv

Til top...

 

Gulvbelægningstyper

Som belægning oven på NOVOPAN KLIMAGULV kan f.eks. anvendes:

Lamelparket – min. 12 mm. (Lægningsretning valgfri)
Gulvtæppe, laminatgulv, vinyl eller anden gulvbelægning – på et underlag af 10, 12, 16 mm spånplade fastskruet.
Fuldklæbede parketstave – på et underlag af min. 12 mm spånplade fastskruet.
Keramisk gulvbelægning – på et underlag af 12,5 mm gulvgips fastskruet.

Henvisninger: Se mere i brochuren NOVOPAN KLIMAGULV

Til top...PROJEKTERING...


Generelt
På strøer
Svømmende