Udførelse af bærende undergulv på strøer

Udførelse generelt
Akklimatisering
Fugtspærre
Radonsikring
Opklodsning af understøtninger
Nedlægning
  Limning
Fastgørelse
Udvidelsesfuge
Efterbehandling
Gulvvarme

Udførelse generelt

NOVOPAN gulvspånplader som SPAANDEX K-GULV i 22 mm tykkelse kan anvendes

som undergulv i en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på

udlagte strøer/bjælker. Ved almindelig beboelse er gulvspånpladen også godkendt til udførelse af endesamlinger mellem strøer/bjælker (flyverstød).
 

Akklimatisering

Pladerne skal ALTID akklimatiseres – uemballeret – ca. 1 uge inden nedlægning i det lokale, hvor de skal anvendes. Al mur- og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være udtørret for byggefugt (maks. 65% RF), opvarmet til min. 18°C og ventileret.

 

Fugtspærre

Der skal normalt udlægges fugtspærre, hvis strøerne lægges på et betondæk. Plastfolier (PE), der anvendes til fugtspærre, skal have en tykkelse på min. 0,20 mm. Plastfolier skal være CE-mærkede efter DS/EN 13984 eller DS/EN 13859-1.  

 


Fugtspærren udlægges med mindst 150 mm overlæg og skal tapes i alle pladesamlinger. Fugtspærren føres med op af vægge og klemmes fast ved fodpaneler. Som hovedregel skal der altid udlægges fugtspærre på beton, også ved etageadskillelser for at forhindre fugtskader i strøer og gulve. Se SBi-anvisning 224.

OBS! Der udlægges normalt IKKE fugtspærre på organiske materialer.
 

Til top...

Radonsikring

Traditionelt anses en svindarmeret betonplade for at være tæt over for radon, men når fugtspærren monteres tæt som beskrevet ovenfor, giver den også en ekstra sikkerhed mod radontindtrængning gennem revner. Før fugtspærren udlægges, skal der tætnes ved kuldebroafbrydelsen langs fundamentet, dilatationsfuger i betonpladen og omkring rørgennemføringer. Man kan f.eks. anvende murfolie, der klæbes med butylbånd. Principper og detaljer kan findes i SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger, TRÆ 56 Træskelethuse og TRÆ 64 Trægulve - lægning.

Til top...

 

Opklodsning af understøtninger

Det anbefales at benytte laminerede strøer (Kerto), da disse altid er rette og med korrekt fugtindhold. Strøer/bjælker skal være dimensioneret og understøttet korrekt. Strøerne udlægges med en afstand på maks. 600 mm cc eller udlagt efter belastningsklasse, jf. skema

 

Boligbelastning EN 1991-1-1
(bolig, kontor og let erhverv Q=2kN)

Kerto strøer

Savskårne strøer
kvalitet svarende til C 18

Strødimension
H x B mm

39 x 40

63 x 40

45 x 45

70 x 45

38 x 73

95 x 45

Opklodsningsafstand
i mm

550

890

600

930

550

1260

Ved andre strødimensioner og belastningsklasser end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE. Se www.traeinfo.dk.

Ved strøender reduceres opklodsningsafstanden med mindst 10%.


Fugtindhold i strøer – maks. 8% ± 2%
Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt
Husk korrekt placering af evt. dampspærre.
 

Til understøtning af pladekanterne langs vægge, udlægges strøer langs alle vægge med en maks.- afstand fra vægge på 40 mm. Som alternativ kan der imellem hver strøafstand ilægges 700 mm lang ekstrastrø (vinkelret ud fra væggen), således den valgte strøafstand halveres.

Se også strøafstande under ”Projektering bærende undergulv på strøer”.
 

Til top...

 

Nedlægning

 

Forbandt
Gulvspånpladerne nedlægges i forbandt på tværs af de oprettede strøer/bjælker med retsiden opad (dvs. den mærkede side), og med endestødene samlet på midten af strøer/bjælker. Nedlægningsanvisningerne under ”Udførelse af bærende- og svømmende undergulv” skal følges og er forudsætningen for et godt resultat – vær især opmærksom på at strøafstanden IKKE må overstige 600 mm (mindre afstand ved større belastning). Pladerne bør dække mindst to strø-/bjælkeafstande ved andre belastningsklasser end boligrum. Pladernes frie kanter mod vægge og åbninger skal være understøttet. 

 

Flyverstød

NOVOPAN gulvspånpladernes dobbeltprofil er godkendt til nedlægning af undergulve med flyverstød, dvs. endesamlinger mellem de bærende strøer/bjælker. Godkendelsen gælder KUN nedlægning af undergulv med flyverstød i almindelig beboelse for såvel anvendelsesklasse 1 som 2. Udførelsen af flyverstød skal ske efter nedenstående særlige retningslinjer:

Anvendelse i lokaler med en maks. belastning på 300 kg/m², dvs. almindelig

  beboelse.
Gulvspånpladens stemplede side vendes opad.
Endesamlingerne forskydes mindst 300 mm.
Samlingsmetoden er IKKE godkendt i Tyskland.

Til top...

 

Limning

Limningen kan udføres, når gulvpladen ligger på den blivende plads. Den dobbelte limstuds påfører lim to steder i en arbejdsgang. Der limes på oversiden af begge fedre som illustreret. Limen skal efter samling af pladerne være synlig. Der skal anvendes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter. Overskydende lim aftørres på fladen.

 

Ved limning i anvendelsesklasse 1 og 2 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-lim.
Påfør så meget lim, at den er synlig i samlingerne – overskydende lim tørres af.

Limleverandørens anvisning følges nøje, specielt med hensyn til rummets og materialernes temperatur. De limede gulvspånplader skal hærde ca. et døgn. I denne periode må gulvet ikke belastes eller trafikeres.

Til top...

 

Fastgørelse

Gulvspånpladerne fastgøres til strøer/bjælker med selvskærende skruer med delgevind, kamsøm, ringsøm eller tilsvarende. Pladerne skrues/sømmes med maks. 150 mm afstand langs alle understøttede pladekanter og med maks. 300 mm afstand langs alle mellemunderstøtninger. Søm/skruer dykkes 1-2 mm, og hullerne må IKKE spartles, da det senere kan give ujævnheder i gulvoverfladen. Til fastgørelse af 22 mm gulvspånplader anbefales følgende:

Spånpladeskruer med delgevind 4,5 x 60 mm
NKT-Fasteners Spun+ skruer med delgevind 4,5 x 60 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Håndsøm, ringede og spiralsnoede 3,8 x 65 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Plata-flex 4,2 x 55 mm, CE-mærket
Paslode fuldhovedet ringsøm på stav 2,8 x 63 mm, CE-mærket

NOVOPAN anbefaler skruer som det den sikreste fastgørelse af gulvspånplader. Ved brug af skudsøm gør NOVOPAN opmærksom på, at det er et krav, at gulvpladen er presset tæt mod strø inden skudafgivelse!

Til top...

 

Udvidelsesfuge

  For at give plads til eventuel udvidelse af pladerne ved fugtpåvirkning, skal der være en afstand på 1 mm pr. løbende meter gulv, dog mindst 12 mm fra alle vægge, søjler og rørgennemføringer. Ved udlægning af gulvflader over 15 m udføres udvidelsesfuger, der min. skal være 15 mm. Udvidelsesfugen kan udføres på flere måder f.eks. med aluminiumsprofiler fra MIGUA eller tilsvarende.

Til top...

 

Efterbehandling

Alle pladesamlinger skal slibes inden belægning med f.eks. tæppe, linoleum, vinyl eller lignende.  Gulvspånpladerne skal beskyttes mod udtørring/opfugtning med plastfolie indtil den efterfølgende gulvbelægning bliver monteret. Tynde gulvbelægninger giver risiko for markering af samlinger og eventuelle ujævnheder i spånpladegulvet.

Til top...

 

Gulvvarme

NOVOPAN gulvspånplader kan anvendes i forbindelse med gulvvarme, f.eks. med NOVOPAN KLIMAGULV. Varmesystemet skal være shuntstyret og indrettet således, at der ikke sker udtørring af pladens ene side. Derfor må vandets fremløbstemperatur ALDRIG overstige 40-45°C (maks. 27°C på færdig gulvoverflade). Leverandørens anvisning for montage af varmesystemet skal følges omhyggeligt.

Til top...UDFØRELSE...


Generelt
På strøer
Svømmende